Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Toff Muziekpraktijk:

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Op alle overeenkomsten tussen Toff Muziekpraktijk enerzijds en de leerling anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

1. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Toff Muziekpraktijk zijn bevestigd.

2. In geval van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Overeenkomst wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3.     Wanneer door Toff Muziekpraktijk gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Toff Muziekpraktijk op de directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Toff Muziekpraktijk één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken leerling hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

 

Artikel 3. Wijziging van een overeenkomst

1.Wijzigingen in een overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Toff Muziekpraktijk zijn bevestigd.

2.Bij een overeenkomst kunnen, behoudens het bepaalde in art. 3.1 slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst.

3. Bij een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd die minimaal 1 jaar loopt vanaf de startdatum behoudt Toff Muziekpraktijk zich het recht voor tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

Artikel 4. Duur van een overeenkomst

1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één jaar, ingaande op de datum zoals vermeld in de overeenkomst. Indien de leerling wil opzeggen voor de einddatum van de overeenkomst geldt een opzegtermijn van 3 maanden, ingaande op de eerstvolgende mogelijke opzegdatum na ontvangst van de schriftelijke opzegging van de leerling. Een lesjaar omvat 38 lesweken. In de reguliere schoolvakanties in de regio waarin de praktijk zich bevindt wordt geen les gegeven.

2. De eerste maand geldt als proefperiode waarin de leerling zonder opgaaf van reden kan besluiten de lessen niet meer voort te zetten. Uiteraard worden de gegeven lessen wel in rekening gebracht. Na deze maand geldt een overeenkomst van een jaar met een opzegtermijn van 3 maanden.

3. Vanaf het 2e lesjaar zijn er 3 momenten waarop de lessen beëindigd kunnen worden. Dit kan op 1 oktober, 1 januari en 1 april. Ook hier geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Opzeggen dient altijd schriftelijk te gebeuren.

4. Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden, anders dan wijzigingen conform de algemene voorwaarden zal Toff Muziekpraktijk de wederpartij tijdig voor het verstrijken van de contractperiode een schriftelijk voorstel tot verlenging van de betreffende overeenkomst doen toekomen. De wederpartij wordt geacht met de wijzigingen ten hebben ingestemd tenzij hij Toff Muziekpraktijk binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.

 

Artikel 5. Omvang van de dienstverlening

1. De dienstverlening die Toff Muziekpraktijk aan de leerling zal leveren omvat de in de overeenkomst vernoemde diensten.

 

Artikel 6. Niet verschijnen van de leerling

Toff Muziekpraktijk zal haar diensten verlenen volgens een door Toff Muziekpraktijk aangeleverd lesschema. Bij verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van de leerling zijn de kosten voor de leerling zoals omschreven in art. 7.3

 

Artikel 7. Annulering

1. Wanneer een cursist door ziekte de les niet kan bijwonen, dan behoudt Toff Muziekpraktijk het voorrecht om deze les in rekening te brengen. Indien er binnen dezelfde lesweek mogelijkheden beschikbaar zijn op een andere dag/tijd, mag men in overleg met de docent deze les inhalen.

2. Restitutie van lesgeld dient schrifeltijk aangevraagd te worden in geval van ziekte van een leerling die langer dan 2 maanden niet in staat is om muzieklessen te volgen.

3. Indien annulering niet geschiedt, is Toff Muziekpraktijk gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.

4. Indien annulering te laat (< 24 uur) geschiedt, is Toff Muziekpraktijk gerechtigd de kosten van de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.

5. Bij langdurige ziekte of verhindering van de docent (> 15% van de lessen) wordt restitutie verleend over het gedeelte van de uitgevallen lessen boven de 15%. Restitutie vindt plaats na het einde van een betaalde termijn.

 

Artikel 8. Tarieven

1. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. De tarieven zijn telkens ten hoogste één contractjaar geldig.

2. Toff Muziekpraktijk behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen. Toff Muziekpraktijk behoud zich het recht voor de tarieven na afloop of bij verlenging van de contractperiode te wijzigen. Indien dit het geval is zal Toff Muziekpraktijk dit schriftelijk aan leerling kenbaar maken.

 

Artikel 9. Geheimhouding

1. Toff Muziekpraktijk zal alle informatie van de leerling die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven.

2. Toff Muziekpraktijk zal een geheimhoudingsverplichting opleggen aan alle bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden.

 

Artikel 10. Dossierbeheer en inzagerecht

1.Toff Muziekpraktijk zal van de betrokken leerlingen een dossier bijhouden.

2. Naast Toff Muziekpraktijk heeft slechts de leerling of diens ouders/voogden recht op inzage in dit dossier.

 

Artikel 11. Facturering en betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen wordt het verschuldigde lesgeld via automatische incasso geïnd. De incassodata zijn: 1 oktober, 1 januari en 1 april. Indien met de incasso-opdracht niet akkoord gegaan wordt, kan het bedrag binnen 56 dagen teruggeboekt worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw bank.

2. Alle buitenrechterlijke incassokosten komen voor rekening van de leerling of betalingsplichtige. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders, incassobureaus, vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Toff Muziekpraktijk voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot een maximum van

€ 1.000.000,- per gebeurtenis per jaar. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Toff Muziekpraktijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Toff Muziekpraktijk wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Toff Muziekpraktijk ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.

2. De wederpartij vrijwaart Toff Muziekpraktijk voor aanspraken van derden.

3. Toff Muziekpraktijk is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Toff Muziekpraktijk kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 13. Tussentijdse ontbinding

1. Toff Muziekpraktijk is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen indien zij dit ingevolge van wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.

2. Wanneer aan het einde van een termijn het cursusgeld niet is voldaan, is deelname aan de volgende termijn niet mogelijk. De leerling blijft wel het cursusgeld verschuldigd.